Hình ảnh

Triển khai phần mềm Online dữ liệu câu hỏi và phần mềm LabTest tại SGD Trà Vinh 25/10/2019

Tập huấn phần mềm quản lý thư viện B.Lib cho 21 trường TH&THCS ngày 13/09/2019

Triển khai phần mềm Smart E-Learning cho 10 trường THCS ngày 24/08/2019

Triển khai phần mềm Smart E-Learning cho 46 trường Tiểu học và THCS ngày 23/08/2019

Triển khai phần mềm Smart E-Learning cho 14 trường Tiểu học ngày 09/08/2019

Triển khai phần mềm SmartTest cho 15 trường Tiểu học ngày 06/08/2019

Triển khai Phần mềm thiết kế bài giảng Smart E-Learning cho 42 trường TH và THCS ngày 29/07/2019

Triển khai phần mềm SmartTest cho 27 trường Tiểu học ngày 14/06/2019

Triển khai phần mềm SmartTest cho 14 trường THCS ngày 13/06/2019

« 1 2 3 »