Hình ảnh

Triển khai tập huấn phần mềm cho 30 trường TH sáng ngày 11-01-2017

Triển khai tập huấn phần mềm cho 35 trường THCS, TH và MN ngày 10-01-2017

Triển khai tập huấn phần mềm cho 9 trường TH ngày 10-01-2017