Hình ảnh

Triển khai "Phần mềm QL thư viện B.Lib" cho 23 trường TH và THCS ngày 10/05/2019

Triển khai "Phần mềm SmartTest" cho 40 trường TH và THCS ngày 25/04/2019

Triển khai "Phần mềm QL thư viện B.Lib" cho 75 trường TH và THCS ngày 09/04/2019

Hình ảnh triển khai cho 10 trường TH ngày 15/03/2019

Hình ảnh triển khai cho 24 trường TH ngày 13/03/2019

Hình ảnh triển khai cho 12 trường THCS ngày 12/03/2019

Hình ảnh triển khai phần mềm cho 18 trường TH và THCS ngày 06/03/2019

Hình ảnh triển khai phần mềm cho 23 trường TH và THCS ngày 05/03/2019

Tập huấn và chuyển giao phần mềm cho 22 trường THCS ngày 26-02-2019

« 1 2 3 4 »