Hình ảnh

Tập huấn và chuyển giao phần mềm cho 10 trường THCS ngày 02-10-2018

Tập huấn và chuyển giao phần mềm cho 10 trường TH ngày 17-08-2018

Tập huấn và chuyển giao phần mềm cho 10 trường THCS ngày 16-08-2018

Tập huấn và chuyển giao phần mềm cho 13 trường THCS ngày 14-08-2018

Hình ảnh triển khai cho 75 trường TH và THCS ngày 15/06/2018

Hình ảnh triển khai cho 75 trường TH và THCS ngày 14/06/2018

Hình ảnh triển khai cho 75 trường TH và THCS ngày 13/06/2018

Tập huấn và chuyển giao phần mềm cho 17 trường THCS + TH ngày 08-06-2018

Tập huấn và chuyển giao phần mềm cho 32 trường THCS + TH ngày 24-05-2018

« 1 2 3 »