Hình ảnh

Hình ảnh triển khai cho 10 trường TH ngày 15/03/2019

Hình ảnh triển khai cho 12 trường THCS ngày 12/03/2019

Hình ảnh triển khai cho 10 trường TH ngày 15/03/2019

Hình ảnh triển khai cho 24 trường TH ngày 13/03/2019

Hình ảnh triển khai cho 12 trường THCS ngày 12/03/2019

Hình ảnh triển khai phần mềm cho 18 trường TH và THCS ngày 06/03/2019

Hình ảnh triển khai phần mềm cho 23 trường TH và THCS ngày 05/03/2019

Tập huấn và chuyển giao phần mềm cho 22 trường THCS ngày 26-02-2019

Hình ảnh hội thảo giới thiệu phần mềm ra đề và quản lý ngân hàng câu hỏi SmartTest

« 1 2 3 »